ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่  80/4 หมู่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  เดิมชื่อว่า“โรงเรียนลำลูกกา” ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2510 ในปีแรกได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้ฝากนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนประชาบาลลำลูกกา (โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมในปัจจุบัน) และในปีต่อมา อาคารเรียนชั่วคราวหลักแรกแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งปัจจุบัน โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเจริญก้าวหน้า มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับ

 

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมกับในช่วงเวลานั้นกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายไม่ต้องการให้นักเรียนเข้าไปเรียนในโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นคือ นางทิพรัตน์ เด่นดำรงวิทย์ จึงขอเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนลำลูกกา เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใช้อักษรย่อ ต.อ.พ.ล. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายปองพล อดิเรกสาร)  เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  พ.ศ. 2546 เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นของอำเภอลำลูกกาและสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยระบบเครือข่าย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เพื่อสนองนโยบายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ ที่ต้องการให้มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประจำจังหวัดปทุมธานี

ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่  80/4 หมู่ 5 ตำบลลำลูกกา  อำเภอลำลูกกา  จังหวัด  ปทุมธานี  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 24 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา