วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2558 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาชาติ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

พันธกิจ

 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
 2. บริหารองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตโดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5.  สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม
 6. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต
 7. ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 5. มีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 6. เครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา

ประเด็นกลยุทธ์

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1                     ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2                     พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3                     พัฒนาระดับบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วม
 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4                     พัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา