Articles

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒

Written by Admin on . Posted in ข่าว

คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

ที่  ๓๒๙ /๒๕๕๙

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ ๒ 

ตามโครงการชุมชนสร้างสรรค์สานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙