Display #
Title Author Hits
Qr Code รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 Admin 186
แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 Admin 43
เอกสาร PLC Admin 24
เผยแพร่งานวิจัย Admin 16
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกค่าย The Student Admin 28
แบบฟอร์มแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Admin 114
ประกาศรายชื่อแข่งขันสารานุกรม Admin 69
แบบฟอร์มปพ.5 1/2561 Admin 129
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 Admin 90
ประกาศผลคัดเลือกยามรักษาการณ์ Admin 70
ประกาศผลการเลือกสรรครูตำแหน่งอัตราจ้าง Admin 99
ผลการจัดห้องเรียนม1ม4ปีการศึกษา2561 Admin 169
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 58
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา2561 Admin 136
ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรอง Admin 103
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกเคมีและดนตรีสากล Admin 139
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่อำนวยการ Admin 95
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา2561 Admin 241
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา2561 Admin 307
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 Admin 307
ประกาศผมการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ 2561 Admin 260
รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 102
ใบเชิญประชุมผู้ปกครองสำหรับนักเรียนเรียนซ้ำ Admin 142
ใบเชิญประชุมผู้ปกครองสำหรับนักเรียนที่เรียนซ้ำ Admin 83
รับสมัครMEP GEP รอบสอง Admin 157
ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียน GEP Admin 214
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้อง MEP ปีการศึกษา2561 Admin 260
ประกาศผลนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.4(ม.3เดิม) Admin 254
กำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียนและตารางสอบซ่อม Admin 207
คะแนนนักเรียนทำกิจกรรม Admin 97
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 1/2561 Admin 136
ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน Admin 286
ตารางสอบปลายภาค2-2560 Admin 136
ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Admin 149
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว Admin 117
เบอร์โทรติดต่อกลุ่มบริหาร Admin 125
กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 Admin 406
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน 2/2560 Admin 160
รายงานการประชุมครั้งที่ 9 / 2560 Admin 130
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Admin 137
ปพ 5 และไฟล์รายชื่อนักเรียนปีการศึกษาที่ 2/2560 Admin 174
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2560 Admin 116
เชิญประชุมผู้ปกครอง Admin 148
ตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2/2560 Admin 266
รายงานการประชุม 7/2560 Admin 129
กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน1-2560 Admin 364
ตารางสอบปลายภาค1-2560 Admin 174
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560 Admin 159
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา Admin 236
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 Admin 147
ตารางสอบกลางภาค1-2560 Admin 209
เค้าโครงIs และเอกสารประกอบการเรียน Admin 625
แบบฟอร์มแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2560 Admin 212
ปฏิทินงานวัดผล Admin 186
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 Admin 569
รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน Admin 198
คู่มือ Tupptnas Admin 196
ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1/2560 Admin 229
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน Admin 178
คู่มือครู Admin 255
แผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ Admin 300
เบอร์ติดต่อ Admin 196
รายชื่อปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 Admin 241
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP Admin 253
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 Admin 234
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 Admin 2341
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ความสามารถพิเศษ Admin 351
test Admin 243
หนังสือเชิญประชุม Admin 1243
บันทึกข้อความวิจัยในชั้นเรียน Admin 531
Banner Mep Admin 164
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนGepและม.3เดิม Admin 254
แจ้งปิด-เปิด ภาคเรียน และตารางสอบแก้ตัว Admin 295
sar 2-2559 Admin 420
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Admin 276
กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 Admin 618
แจ้งเบอร์ติดต่อภายในโรงเรียน Admin 243
แบบฟอร์มใบปะหน้า ผลการเรียนรู้วิชาIS Admin 273
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1และม.4 ปี 2560 Admin 1094
นโยบายโรงเรียนเสริมสุขภาพ Admin 234
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครูอัตราจ้าง Admin 238
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Admin 461
ปฎิทินวิชาการ 2/2559 Admin 324
ขอเชิญร่วมงานเกษียณ ปี 2559 Admin 295
กำหนดการสอบซ่อมและเปิดภาคเรียน Admin 444
รายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ 1/2559 Admin 400
ตารางสอบปลายภาค 1/2559 Admin 438
ประกาศการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 270
แบบฟอร์มการพิมพ์ข้อสอบปลายภาค 1/2559 Admin 433
รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 263
เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย Admin 291
กำหนดและตารางการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑ Admin 293
ใบรายชื่อ ปพ.5 1/2559 Admin 397
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ Admin 270
รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบกลางภาค Admin 229
ยินดีต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี Admin 296
ใบนำฝาก (pay in) จ่ายค่าเทอมของนักเรียน Admin 551
ปฏิทินปฎิบัติงาน งานวัดผลและประเมินผล Admin 280
แจ้งหยุดเรียน Admin 3422
ตารางสอนประจำภาคเรียน 1/2559 Admin 376