Display #
Title Author Hits
Qr Code รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 Admin 335
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางภาษา Admin 28
แบบฟอร์มแบบทดสอบกลางภาคเรียน2-2561 Admin 53
Logbook Admin 60
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่68 Admin 158
แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 Admin 994
เอกสาร PLC Admin 134
เผยแพร่งานวิจัย Admin 66
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกค่าย The Student Admin 84
แบบฟอร์มแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Admin 236
ประกาศรายชื่อแข่งขันสารานุกรม Admin 125
แบบฟอร์มปพ.5 1/2561 Admin 289
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 Admin 186
ประกาศผลคัดเลือกยามรักษาการณ์ Admin 127
ประกาศผลการเลือกสรรครูตำแหน่งอัตราจ้าง Admin 170
ผลการจัดห้องเรียนม1ม4ปีการศึกษา2561 Admin 237
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 126
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา2561 Admin 187
ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรอง Admin 147
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกเคมีและดนตรีสากล Admin 252
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่อำนวยการ Admin 145
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา2561 Admin 287
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา2561 Admin 388
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 Admin 367
ประกาศผมการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ 2561 Admin 322
รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 159
ใบเชิญประชุมผู้ปกครองสำหรับนักเรียนเรียนซ้ำ Admin 332
ใบเชิญประชุมผู้ปกครองสำหรับนักเรียนที่เรียนซ้ำ Admin 124
รับสมัครMEP GEP รอบสอง Admin 196
ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียน GEP Admin 302
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้อง MEP ปีการศึกษา2561 Admin 340
ประกาศผลนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.4(ม.3เดิม) Admin 339
กำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียนและตารางสอบซ่อม Admin 310
คะแนนนักเรียนทำกิจกรรม Admin 141
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 1/2561 Admin 205
ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน Admin 386
ตารางสอบปลายภาค2-2560 Admin 190
ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Admin 206
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว Admin 170
เบอร์โทรติดต่อกลุ่มบริหาร Admin 162
กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 Admin 517
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน 2/2560 Admin 247
รายงานการประชุมครั้งที่ 9 / 2560 Admin 200
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Admin 155
ปพ 5 และไฟล์รายชื่อนักเรียนปีการศึกษาที่ 2/2560 Admin 218
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2560 Admin 172
เชิญประชุมผู้ปกครอง Admin 203
ตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2/2560 Admin 358
รายงานการประชุม 7/2560 Admin 173
กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน1-2560 Admin 422
ตารางสอบปลายภาค1-2560 Admin 240
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560 Admin 201
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา Admin 311
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 Admin 201
ตารางสอบกลางภาค1-2560 Admin 254
เค้าโครงIs และเอกสารประกอบการเรียน Admin 922
แบบฟอร์มแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2560 Admin 260
ปฏิทินงานวัดผล Admin 220
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 Admin 1018
รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน Admin 240
คู่มือ Tupptnas Admin 250
ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1/2560 Admin 265
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน Admin 225
คู่มือครู Admin 320
แผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ Admin 389
เบอร์ติดต่อ Admin 243
รายชื่อปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 Admin 276
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP Admin 284
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 Admin 288
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 Admin 2389
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ความสามารถพิเศษ Admin 392
test Admin 290
หนังสือเชิญประชุม Admin 1416
บันทึกข้อความวิจัยในชั้นเรียน Admin 731
Banner Mep Admin 199
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนGepและม.3เดิม Admin 286
แจ้งปิด-เปิด ภาคเรียน และตารางสอบแก้ตัว Admin 336
sar 2-2559 Admin 480
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Admin 352
กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 Admin 678
แจ้งเบอร์ติดต่อภายในโรงเรียน Admin 303
แบบฟอร์มใบปะหน้า ผลการเรียนรู้วิชาIS Admin 347
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1และม.4 ปี 2560 Admin 1152
นโยบายโรงเรียนเสริมสุขภาพ Admin 286
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครูอัตราจ้าง Admin 283
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Admin 524
ปฎิทินวิชาการ 2/2559 Admin 384
ขอเชิญร่วมงานเกษียณ ปี 2559 Admin 348
กำหนดการสอบซ่อมและเปิดภาคเรียน Admin 514
รายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ 1/2559 Admin 474
ตารางสอบปลายภาค 1/2559 Admin 526
ประกาศการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 324
แบบฟอร์มการพิมพ์ข้อสอบปลายภาค 1/2559 Admin 506
รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 303
เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย Admin 347
กำหนดและตารางการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑ Admin 334
ใบรายชื่อ ปพ.5 1/2559 Admin 449
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ Admin 365
รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบกลางภาค Admin 249
ยินดีต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี Admin 342