Display #
Title Author Hits
Qr Code รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 Admin 221
Logbook Admin 13
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่68 Admin 77
แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 Admin 448
เอกสาร PLC Admin 74
เผยแพร่งานวิจัย Admin 40
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกค่าย The Student Admin 57
แบบฟอร์มแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Admin 175
ประกาศรายชื่อแข่งขันสารานุกรม Admin 84
แบบฟอร์มปพ.5 1/2561 Admin 192
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 Admin 123
ประกาศผลคัดเลือกยามรักษาการณ์ Admin 87
ประกาศผลการเลือกสรรครูตำแหน่งอัตราจ้าง Admin 135
ผลการจัดห้องเรียนม1ม4ปีการศึกษา2561 Admin 194
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 86
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา2561 Admin 160
ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรอง Admin 121
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกเคมีและดนตรีสากล Admin 204
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่อำนวยการ Admin 110
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา2561 Admin 260
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา2561 Admin 338
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 Admin 340
ประกาศผมการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ 2561 Admin 284
รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 126
ใบเชิญประชุมผู้ปกครองสำหรับนักเรียนเรียนซ้ำ Admin 226
ใบเชิญประชุมผู้ปกครองสำหรับนักเรียนที่เรียนซ้ำ Admin 98
รับสมัครMEP GEP รอบสอง Admin 170
ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียน GEP Admin 258
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้อง MEP ปีการศึกษา2561 Admin 295
ประกาศผลนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.4(ม.3เดิม) Admin 295
กำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียนและตารางสอบซ่อม Admin 262
คะแนนนักเรียนทำกิจกรรม Admin 114
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 1/2561 Admin 169
ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน Admin 340
ตารางสอบปลายภาค2-2560 Admin 157
ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Admin 172
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว Admin 135
เบอร์โทรติดต่อกลุ่มบริหาร Admin 140
กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 Admin 459
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน 2/2560 Admin 212
รายงานการประชุมครั้งที่ 9 / 2560 Admin 171
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Admin 148
ปพ 5 และไฟล์รายชื่อนักเรียนปีการศึกษาที่ 2/2560 Admin 194
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2560 Admin 144
เชิญประชุมผู้ปกครอง Admin 176
ตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2/2560 Admin 313
รายงานการประชุม 7/2560 Admin 147
กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน1-2560 Admin 391
ตารางสอบปลายภาค1-2560 Admin 205
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560 Admin 178
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา Admin 271
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 Admin 171
ตารางสอบกลางภาค1-2560 Admin 233
เค้าโครงIs และเอกสารประกอบการเรียน Admin 758
แบบฟอร์มแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2560 Admin 230
ปฏิทินงานวัดผล Admin 200
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 Admin 801
รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน Admin 209
คู่มือ Tupptnas Admin 219
ตารางสอนประจำปีการศึกษา 1/2560 Admin 243
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน Admin 203
คู่มือครู Admin 285
แผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ Admin 341
เบอร์ติดต่อ Admin 214
รายชื่อปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 Admin 259
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP Admin 267
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 Admin 268
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 Admin 2361
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ความสามารถพิเศษ Admin 361
test Admin 268
หนังสือเชิญประชุม Admin 1315
บันทึกข้อความวิจัยในชั้นเรียน Admin 660
Banner Mep Admin 181
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนGepและม.3เดิม Admin 267
แจ้งปิด-เปิด ภาคเรียน และตารางสอบแก้ตัว Admin 314
sar 2-2559 Admin 440
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Admin 309
กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 Admin 650
แจ้งเบอร์ติดต่อภายในโรงเรียน Admin 277
แบบฟอร์มใบปะหน้า ผลการเรียนรู้วิชาIS Admin 315
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1และม.4 ปี 2560 Admin 1119
นโยบายโรงเรียนเสริมสุขภาพ Admin 257
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครูอัตราจ้าง Admin 257
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Admin 493
ปฎิทินวิชาการ 2/2559 Admin 350
ขอเชิญร่วมงานเกษียณ ปี 2559 Admin 319
กำหนดการสอบซ่อมและเปิดภาคเรียน Admin 472
รายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ 1/2559 Admin 436
ตารางสอบปลายภาค 1/2559 Admin 482
ประกาศการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 294
แบบฟอร์มการพิมพ์ข้อสอบปลายภาค 1/2559 Admin 466
รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Admin 279
เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย Admin 321
กำหนดและตารางการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑ Admin 312
ใบรายชื่อ ปพ.5 1/2559 Admin 431
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ Admin 334
รูปแบบการพิมพ์ข้อสอบกลางภาค Admin 238
ยินดีต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี Admin 319
ใบนำฝาก (pay in) จ่ายค่าเทอมของนักเรียน Admin 604
ปฏิทินปฎิบัติงาน งานวัดผลและประเมินผล Admin 303