ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการและครูที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ได้แก่ นางอักษร กลแกม รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ได้แก่ นางภูริตา เบาเนิด

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ได้แก่

1. นางนงลักษณ์ ทองสิน

2. นางวรนุช การสมวรรณ

3. นางสมถวิล จันทร์วิเชียร

4. นางสาวชุลีพร สวยสด

5. นางสาวศรีสวัสดิ์ จันทร์รูปงาม

6. นายสมชาย สมบุญสุข

7. นายสว่าง หลักเพชร

8. พ.อ.อ.เจริญ การสมวรรณ