สอบราคาจ้างครูต่างชาติ สอนภาษาต่างประเทศ

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี   ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีความประสงค์จะสอบราคาครูต่างชาติ สอนภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้

 

               ๑.  ครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ  จำนวน  ๔  อัตรา

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้

               ๑.   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 

               ๒.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

               ๓.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

               ๔.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

               กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ กำหนดสาธิตการสอน พร้อมทั้งนำเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาฉบับจริงมาแสดง ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๙๘๗-๑๓๐๙ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ