ชนะเลิศแข่งขันการประกวดสำรับอาหารไทยข้าวไรซ์เบอรี่

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ชนะเลิศแข่งขันการประกวดสำรับอาหารไทยข้าวไรซ์เบอรี่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยคุณครูอนงค์ มีปัญญา และนักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสำรับอาหารไทยข้าวไรซ์เบอรี่ โดยมีนายภานุวัฒน์ ตันจีย์บุญย์ เป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียน เข้าเฝ้ารับถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พ.ค 2558 
 
ผู้แข่งขันได้แก่ นายปฐมฤกษ์ ทรัพย์สถิตย์ ด.ญ.เกวลิน ยาหยี ด.ช.จุลดิษฐ์ อรัญสาร และนายภาณุวัฒน์ ตันจีย์บุญย์ โดยมีครูผู้ฝึกสอนคือครูอนงค์ มีปัญญา
 
ผู้ให้การสนันสนุน ได้แก่ สภาเยาวชนลาดสวาย นายสิมิลัน อึงปัญญา และทีมศิษย์เก่า (นายชวลิต หวังดี นายภาณุวัฒน์ ตันจีย์บุญย์ นายณัฏฐากร อาจศิริ และนายพัฒนพงษ์ เกิดพุฒ)
 
ทางคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ