ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณออนไลน์

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วม ลงทะเบียนออนไลน์

ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานก.พ. กำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกล่มผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประจำทุกปีในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญชวนข้าราชการถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน   ลงทะเบียนออนไลน์(คลิกที่นี่)