วันครูแห่งชาติ2559

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันครูแห่งชาติ 2559 

     เพื่อสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มอบนโยบายให้จัดกิจกรรมวันครูครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559 โดยให้สถานศึกษาทุกแห่ง กำหนดคำขวัญวันครู ให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษาตลอดปี 2559 เป็น “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan one school : OSOS) ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของวันครูและความภาคภูมิใจในความเป็นครู  ซึ่ง “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan one school : OSOS)ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีได้แก่ "ครูเตรียมพัฒน์ฯ ปทุม     พัฒนาภูมิ พัฒนาตนสู่ครูมาตรฐานสากล      พัฒนาศิษย์ทุกคนตามปรัชญา ฯ"