อบรมยุวมัคคุเทศก์

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมยุวมัคคุเทศก์

     เมื่อวันที่ 28มกราคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ (English Young Tour Guide) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องปฎิบัติการภาษาต่างประเทศเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ความรู้เบื้องต้นสามารถอธิบายให้นักท่องเที่ยวสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจเข้าร่วมจำนวน 50 คน  ชมภาพ(คลิกที่นี่)