โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ

Written by Admin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีนโยบายที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สำหรับเยาวชนและสังคม........

 

อ่านต่อใน