Display #
Title Author Hits
ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 Admin 621
การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท. Admin 852
ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม Admin 548
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Admin 395
กีฬาสี ตอปท ครั้งที่ 2 Admin 519
พิธีถวายราชสดุดี Admin 239
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ศูนย์คหกรรมและการงานอาชีพ Admin 383
ตลาดนัดอาชีพ 2558 Admin 394
ค่ายภาพยนตร์สั้น Admin 262
ค่ายซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ Admin 308
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา Admin 365
สัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Admin 243
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อแม่ Admin 320
กิจกรรมวันอาเซียน Admin 295
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Admin 290
กิจกรรม 5ส Admin 325
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา Admin 289
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ Admin 242
กิจกรรมวันภาษาไทย Admin 232
ค่ายยุวกวี Admin 243
ทัศนศึกษาวัดพระแก้วฯ นิทรรศรัตนโกสินทร์ Admin 298
วิพิธทัศนาครั้งที่ 8 Admin 267
วันต่อต้านยาเสพติด Admin 466
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 308
พิธีไหว้ครู 2558 Admin 389
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2558 Admin 527
โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันฯ Admin 289
อบรมศูนย์ไกล่เกลี่ย Admin 328
ทำบุญวันวิสาขบูชา Admin 333
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ Admin 414
นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน Admin 312
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2558 Admin 334
รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย Admin 285
ประชุมสัมมนาจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน Admin 300
รายงานตัวนักเรียน ม.1 Admin 414
มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ Admin 773
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 Admin 380
การอบรมเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ Admin 289
อบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Admin 302
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 288
ยินดีกับครูที่ย้ายกับภูมิลำเนา Admin 333
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ Admin 308
ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียน Admin 290
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน Admin 311
นิทรรศเตรียมพัฒน์ฯ58 Admin 287
ประชาสัมพันธ์นโยบายคณะกรรมการนักเรียน Admin 312
สอบ O-NET 2558 Admin 416
แข่งขันฟุตบอลเครือเตรียมพัฒน์ฯ Admin 528
ค่ายเยาวชนรู้รักสามัคคี Admin 281
ทบทวนความรู้...สู๋โอเน็ต Admin 289
วันครู ปี 2558 Admin 358
กีฬาสีเตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี Admin 904
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 Admin 325
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 Admin 319
อบรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 294
ยินดีกับครูธัญญพัสตร์ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู Admin 290
ค่าย English Camp Admin 283
พิธีถวายพระพรวันพ่อ ณ เทศบาลลำลูกกา Admin 330
ประชุมโรงเรียนเครือเตรียมพัฒน์ Admin 358
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2557 Admin 310
ค่ายลูกเสือ ม.3 Admin 332
รำถวายพระพรวันพ่อ Admin 343
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ Admin 286
เดินทางไปส่งครูภูริตา เบาเนิด Admin 296
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Admin 277
พิธีวันปิยมหาราช Admin 453
งานทอดผ้าป่าการศึกษา Admin 295
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพครูและบุคลากรในองค์กร Admin 297
งานเกษียณอายุราชการครูนงลักษณ์และครูประไพทิพย์ Admin 320
[11-9-57] พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Admin 244
อบรมการพัฒนาเครื่องมือวัดฯ สำหรับครูคหกรรม Admin 282
ประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล Admin 267
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ Admin 439
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ Admin 390
ประชุมรับมอบนโยบายและจัดสรรงบประมาณ 2558 Admin 273
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ Admin 306
สัปดาห์ห้องสมุดและวันอาเซียน Admin 260
ฟังธรรมพุทธวจนะ Admin 298
โครงการปลูกคุณธรรมวัยใสด้วยสายใยจากแม่ Admin 289
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.พระนครศรีอยุธยา Admin 293
สอบ Pre-PISA Admin 435
วันภาษาไทยแห่งชาติ Admin 286
โครงการอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้และวัดผล Admin 316
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Admin 297
คืนความสุขและสร้างความปรองดองให้ชาวลำลูกกา Admin 313
การอบรมครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต Admin 344
ประกวด Cover Dance และวัฒนธรรมเกาหลี Admin 301
ม.1 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิร์ล Admin 288
พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา Admin 322
You Channel : SchoolMusic Admin 299
พิธีไหว้ครูและเปิดลานพิฆเนศ Admin 451
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ Admin 321
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 291
กิจกรรมค่ายยุวกวี Admin 342
ม.1 ทัศนศึกษาพุทธมณฑล Admin 361
พิธีไหว้ครู 2557 Admin 425
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2557 Admin 448
การอบรม "การสอนก้าวไกลด้วยงานวิจัยในชั้นเรียน" Admin 351
รดน้ำขอพร ผอ.สาทร สมบุญ และครูอาวุโส Admin 488
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ Admin 386