Display #
Title Author Hits
ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 Admin 542
การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท. Admin 732
ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม Admin 454
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Admin 352
กีฬาสี ตอปท ครั้งที่ 2 Admin 459
พิธีถวายราชสดุดี Admin 215
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ศูนย์คหกรรมและการงานอาชีพ Admin 336
ตลาดนัดอาชีพ 2558 Admin 337
ค่ายภาพยนตร์สั้น Admin 232
ค่ายซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ Admin 235
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา Admin 301
สัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Admin 200
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อแม่ Admin 269
กิจกรรมวันอาเซียน Admin 250
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Admin 243
กิจกรรม 5ส Admin 274
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา Admin 244
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ Admin 200
กิจกรรมวันภาษาไทย Admin 203
ค่ายยุวกวี Admin 218
ทัศนศึกษาวัดพระแก้วฯ นิทรรศรัตนโกสินทร์ Admin 263
วิพิธทัศนาครั้งที่ 8 Admin 233
วันต่อต้านยาเสพติด Admin 297
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 259
พิธีไหว้ครู 2558 Admin 350
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2558 Admin 489
โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันฯ Admin 257
อบรมศูนย์ไกล่เกลี่ย Admin 293
ทำบุญวันวิสาขบูชา Admin 306
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ Admin 373
นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน Admin 283
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2558 Admin 293
รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย Admin 258
ประชุมสัมมนาจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน Admin 265
รายงานตัวนักเรียน ม.1 Admin 380
มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ Admin 730
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 Admin 338
การอบรมเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ Admin 246
อบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Admin 267
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 259
ยินดีกับครูที่ย้ายกับภูมิลำเนา Admin 294
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ Admin 273
ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียน Admin 248
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน Admin 265
นิทรรศเตรียมพัฒน์ฯ58 Admin 255
ประชาสัมพันธ์นโยบายคณะกรรมการนักเรียน Admin 272
สอบ O-NET 2558 Admin 384
แข่งขันฟุตบอลเครือเตรียมพัฒน์ฯ Admin 498
ค่ายเยาวชนรู้รักสามัคคี Admin 250
ทบทวนความรู้...สู๋โอเน็ต Admin 258
วันครู ปี 2558 Admin 310
กีฬาสีเตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี Admin 873
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 Admin 286
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 Admin 279
อบรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 252
ยินดีกับครูธัญญพัสตร์ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู Admin 251
ค่าย English Camp Admin 250
พิธีถวายพระพรวันพ่อ ณ เทศบาลลำลูกกา Admin 288
ประชุมโรงเรียนเครือเตรียมพัฒน์ Admin 322
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2557 Admin 282
ค่ายลูกเสือ ม.3 Admin 302
รำถวายพระพรวันพ่อ Admin 311
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ Admin 245
เดินทางไปส่งครูภูริตา เบาเนิด Admin 262
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Admin 249
พิธีวันปิยมหาราช Admin 412
งานทอดผ้าป่าการศึกษา Admin 269
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพครูและบุคลากรในองค์กร Admin 256
งานเกษียณอายุราชการครูนงลักษณ์และครูประไพทิพย์ Admin 289
[11-9-57] พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Admin 209
อบรมการพัฒนาเครื่องมือวัดฯ สำหรับครูคหกรรม Admin 253
ประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล Admin 231
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ Admin 384
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ Admin 354
ประชุมรับมอบนโยบายและจัดสรรงบประมาณ 2558 Admin 244
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ Admin 271
สัปดาห์ห้องสมุดและวันอาเซียน Admin 236
ฟังธรรมพุทธวจนะ Admin 267
โครงการปลูกคุณธรรมวัยใสด้วยสายใยจากแม่ Admin 255
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.พระนครศรีอยุธยา Admin 263
สอบ Pre-PISA Admin 359
วันภาษาไทยแห่งชาติ Admin 259
โครงการอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้และวัดผล Admin 276
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Admin 260
คืนความสุขและสร้างความปรองดองให้ชาวลำลูกกา Admin 283
การอบรมครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต Admin 291
ประกวด Cover Dance และวัฒนธรรมเกาหลี Admin 262
ม.1 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิร์ล Admin 254
พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา Admin 294
You Channel : SchoolMusic Admin 268
พิธีไหว้ครูและเปิดลานพิฆเนศ Admin 418
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ Admin 289
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 243
กิจกรรมค่ายยุวกวี Admin 308
ม.1 ทัศนศึกษาพุทธมณฑล Admin 331
พิธีไหว้ครู 2557 Admin 394
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2557 Admin 412
การอบรม "การสอนก้าวไกลด้วยงานวิจัยในชั้นเรียน" Admin 321
รดน้ำขอพร ผอ.สาทร สมบุญ และครูอาวุโส Admin 456
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ Admin 335