Display #
Title Author Hits
ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 Admin 731
การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท. Admin 1000
ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม Admin 650
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Admin 435
กีฬาสี ตอปท ครั้งที่ 2 Admin 570
พิธีถวายราชสดุดี Admin 293
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ศูนย์คหกรรมและการงานอาชีพ Admin 416
ตลาดนัดอาชีพ 2558 Admin 441
ค่ายภาพยนตร์สั้น Admin 301
ค่ายซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ Admin 334
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา Admin 418
สัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Admin 293
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อแม่ Admin 354
กิจกรรมวันอาเซียน Admin 341
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Admin 319
กิจกรรม 5ส Admin 357
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา Admin 324
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ Admin 279
กิจกรรมวันภาษาไทย Admin 273
ค่ายยุวกวี Admin 288
ทัศนศึกษาวัดพระแก้วฯ นิทรรศรัตนโกสินทร์ Admin 339
วิพิธทัศนาครั้งที่ 8 Admin 304
วันต่อต้านยาเสพติด Admin 507
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 359
พิธีไหว้ครู 2558 Admin 425
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2558 Admin 577
โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันฯ Admin 330
อบรมศูนย์ไกล่เกลี่ย Admin 365
ทำบุญวันวิสาขบูชา Admin 372
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ Admin 473
นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน Admin 350
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2558 Admin 381
รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย Admin 328
ประชุมสัมมนาจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน Admin 337
รายงานตัวนักเรียน ม.1 Admin 443
มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ Admin 802
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 Admin 413
การอบรมเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ Admin 330
อบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Admin 324
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 318
ยินดีกับครูที่ย้ายกับภูมิลำเนา Admin 379
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ Admin 351
ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียน Admin 325
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน Admin 347
นิทรรศเตรียมพัฒน์ฯ58 Admin 333
ประชาสัมพันธ์นโยบายคณะกรรมการนักเรียน Admin 359
สอบ O-NET 2558 Admin 452
แข่งขันฟุตบอลเครือเตรียมพัฒน์ฯ Admin 570
ค่ายเยาวชนรู้รักสามัคคี Admin 324
ทบทวนความรู้...สู๋โอเน็ต Admin 320
วันครู ปี 2558 Admin 392
กีฬาสีเตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี Admin 937
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 Admin 360
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 Admin 349
อบรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 330
ยินดีกับครูธัญญพัสตร์ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู Admin 336
ค่าย English Camp Admin 321
พิธีถวายพระพรวันพ่อ ณ เทศบาลลำลูกกา Admin 368
ประชุมโรงเรียนเครือเตรียมพัฒน์ Admin 390
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2557 Admin 349
ค่ายลูกเสือ ม.3 Admin 368
รำถวายพระพรวันพ่อ Admin 370
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ Admin 312
เดินทางไปส่งครูภูริตา เบาเนิด Admin 336
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Admin 294
พิธีวันปิยมหาราช Admin 480
งานทอดผ้าป่าการศึกษา Admin 320
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพครูและบุคลากรในองค์กร Admin 345
งานเกษียณอายุราชการครูนงลักษณ์และครูประไพทิพย์ Admin 363
[11-9-57] พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Admin 286
อบรมการพัฒนาเครื่องมือวัดฯ สำหรับครูคหกรรม Admin 322
ประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล Admin 300
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ Admin 485
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ Admin 427
ประชุมรับมอบนโยบายและจัดสรรงบประมาณ 2558 Admin 304
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ Admin 339
สัปดาห์ห้องสมุดและวันอาเซียน Admin 292
ฟังธรรมพุทธวจนะ Admin 326
โครงการปลูกคุณธรรมวัยใสด้วยสายใยจากแม่ Admin 329
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.พระนครศรีอยุธยา Admin 319
สอบ Pre-PISA Admin 473
วันภาษาไทยแห่งชาติ Admin 325
โครงการอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้และวัดผล Admin 359
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Admin 331
คืนความสุขและสร้างความปรองดองให้ชาวลำลูกกา Admin 342
การอบรมครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต Admin 367
ประกวด Cover Dance และวัฒนธรรมเกาหลี Admin 343
ม.1 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิร์ล Admin 313
พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา Admin 368
You Channel : SchoolMusic Admin 317
พิธีไหว้ครูและเปิดลานพิฆเนศ Admin 495
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ Admin 359
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 338
กิจกรรมค่ายยุวกวี Admin 366
ม.1 ทัศนศึกษาพุทธมณฑล Admin 395
พิธีไหว้ครู 2557 Admin 465
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2557 Admin 489
การอบรม "การสอนก้าวไกลด้วยงานวิจัยในชั้นเรียน" Admin 385
รดน้ำขอพร ผอ.สาทร สมบุญ และครูอาวุโส Admin 516
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ Admin 434