Display #
Title Author Hits
ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 Admin 790
การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท. Admin 1077
ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม Admin 707
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Admin 459
กีฬาสี ตอปท ครั้งที่ 2 Admin 595
พิธีถวายราชสดุดี Admin 308
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ศูนย์คหกรรมและการงานอาชีพ Admin 429
ตลาดนัดอาชีพ 2558 Admin 460
ค่ายภาพยนตร์สั้น Admin 318
ค่ายซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ Admin 352
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา Admin 439
สัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Admin 313
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อแม่ Admin 371
กิจกรรมวันอาเซียน Admin 364
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Admin 338
กิจกรรม 5ส Admin 372
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา Admin 343
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ Admin 298
กิจกรรมวันภาษาไทย Admin 293
ค่ายยุวกวี Admin 303
ทัศนศึกษาวัดพระแก้วฯ นิทรรศรัตนโกสินทร์ Admin 353
วิพิธทัศนาครั้งที่ 8 Admin 320
วันต่อต้านยาเสพติด Admin 528
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 380
พิธีไหว้ครู 2558 Admin 447
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2558 Admin 595
โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันฯ Admin 346
อบรมศูนย์ไกล่เกลี่ย Admin 383
ทำบุญวันวิสาขบูชา Admin 388
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ Admin 497
นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน Admin 369
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2558 Admin 405
รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย Admin 347
ประชุมสัมมนาจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน Admin 356
รายงานตัวนักเรียน ม.1 Admin 456
มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ Admin 820
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 Admin 435
การอบรมเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ Admin 350
อบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Admin 346
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 334
ยินดีกับครูที่ย้ายกับภูมิลำเนา Admin 394
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ Admin 368
ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียน Admin 340
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน Admin 362
นิทรรศเตรียมพัฒน์ฯ58 Admin 349
ประชาสัมพันธ์นโยบายคณะกรรมการนักเรียน Admin 376
สอบ O-NET 2558 Admin 471
แข่งขันฟุตบอลเครือเตรียมพัฒน์ฯ Admin 582
ค่ายเยาวชนรู้รักสามัคคี Admin 344
ทบทวนความรู้...สู๋โอเน็ต Admin 339
วันครู ปี 2558 Admin 408
กีฬาสีเตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี Admin 964
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 Admin 376
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 Admin 366
อบรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 343
ยินดีกับครูธัญญพัสตร์ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู Admin 359
ค่าย English Camp Admin 335
พิธีถวายพระพรวันพ่อ ณ เทศบาลลำลูกกา Admin 386
ประชุมโรงเรียนเครือเตรียมพัฒน์ Admin 405
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2557 Admin 365
ค่ายลูกเสือ ม.3 Admin 384
รำถวายพระพรวันพ่อ Admin 384
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ Admin 333
เดินทางไปส่งครูภูริตา เบาเนิด Admin 351
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Admin 312
พิธีวันปิยมหาราช Admin 497
งานทอดผ้าป่าการศึกษา Admin 330
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพครูและบุคลากรในองค์กร Admin 357
งานเกษียณอายุราชการครูนงลักษณ์และครูประไพทิพย์ Admin 380
[11-9-57] พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Admin 300
อบรมการพัฒนาเครื่องมือวัดฯ สำหรับครูคหกรรม Admin 341
ประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล Admin 318
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ Admin 501
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ Admin 445
ประชุมรับมอบนโยบายและจัดสรรงบประมาณ 2558 Admin 317
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ Admin 352
สัปดาห์ห้องสมุดและวันอาเซียน Admin 304
ฟังธรรมพุทธวจนะ Admin 338
โครงการปลูกคุณธรรมวัยใสด้วยสายใยจากแม่ Admin 344
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.พระนครศรีอยุธยา Admin 334
สอบ Pre-PISA Admin 494
วันภาษาไทยแห่งชาติ Admin 344
โครงการอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้และวัดผล Admin 376
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Admin 346
คืนความสุขและสร้างความปรองดองให้ชาวลำลูกกา Admin 359
การอบรมครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต Admin 382
ประกวด Cover Dance และวัฒนธรรมเกาหลี Admin 366
ม.1 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิร์ล Admin 330
พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา Admin 389
You Channel : SchoolMusic Admin 333
พิธีไหว้ครูและเปิดลานพิฆเนศ Admin 516
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ Admin 376
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 355
กิจกรรมค่ายยุวกวี Admin 385
ม.1 ทัศนศึกษาพุทธมณฑล Admin 410
พิธีไหว้ครู 2557 Admin 481
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2557 Admin 507
การอบรม "การสอนก้าวไกลด้วยงานวิจัยในชั้นเรียน" Admin 402
รดน้ำขอพร ผอ.สาทร สมบุญ และครูอาวุโส Admin 534
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ Admin 454