Display #
Title Author Hits
ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 Admin 693
การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท. Admin 925
ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม Admin 598
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Admin 418
กีฬาสี ตอปท ครั้งที่ 2 Admin 545
พิธีถวายราชสดุดี Admin 273
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ศูนย์คหกรรมและการงานอาชีพ Admin 408
ตลาดนัดอาชีพ 2558 Admin 424
ค่ายภาพยนตร์สั้น Admin 290
ค่ายซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ Admin 321
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา Admin 395
สัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Admin 272
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อแม่ Admin 338
กิจกรรมวันอาเซียน Admin 320
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Admin 308
กิจกรรม 5ส Admin 344
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา Admin 309
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ Admin 262
กิจกรรมวันภาษาไทย Admin 264
ค่ายยุวกวี Admin 272
ทัศนศึกษาวัดพระแก้วฯ นิทรรศรัตนโกสินทร์ Admin 325
วิพิธทัศนาครั้งที่ 8 Admin 290
วันต่อต้านยาเสพติด Admin 486
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 337
พิธีไหว้ครู 2558 Admin 413
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2558 Admin 559
โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันฯ Admin 315
อบรมศูนย์ไกล่เกลี่ย Admin 353
ทำบุญวันวิสาขบูชา Admin 355
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ Admin 448
นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน Admin 339
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2558 Admin 366
รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย Admin 310
ประชุมสัมมนาจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน Admin 317
รายงานตัวนักเรียน ม.1 Admin 431
มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ Admin 791
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 Admin 398
การอบรมเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ Admin 313
อบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Admin 312
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 308
ยินดีกับครูที่ย้ายกับภูมิลำเนา Admin 356
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ Admin 331
ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียน Admin 312
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน Admin 333
นิทรรศเตรียมพัฒน์ฯ58 Admin 315
ประชาสัมพันธ์นโยบายคณะกรรมการนักเรียน Admin 342
สอบ O-NET 2558 Admin 443
แข่งขันฟุตบอลเครือเตรียมพัฒน์ฯ Admin 557
ค่ายเยาวชนรู้รักสามัคคี Admin 305
ทบทวนความรู้...สู๋โอเน็ต Admin 309
วันครู ปี 2558 Admin 382
กีฬาสีเตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี Admin 920
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 Admin 345
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 Admin 333
อบรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 319
ยินดีกับครูธัญญพัสตร์ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู Admin 314
ค่าย English Camp Admin 307
พิธีถวายพระพรวันพ่อ ณ เทศบาลลำลูกกา Admin 355
ประชุมโรงเรียนเครือเตรียมพัฒน์ Admin 377
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2557 Admin 337
ค่ายลูกเสือ ม.3 Admin 356
รำถวายพระพรวันพ่อ Admin 362
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ Admin 307
เดินทางไปส่งครูภูริตา เบาเนิด Admin 321
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Admin 288
พิธีวันปิยมหาราช Admin 471
งานทอดผ้าป่าการศึกษา Admin 311
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพครูและบุคลากรในองค์กร Admin 327
งานเกษียณอายุราชการครูนงลักษณ์และครูประไพทิพย์ Admin 343
[11-9-57] พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Admin 266
อบรมการพัฒนาเครื่องมือวัดฯ สำหรับครูคหกรรม Admin 305
ประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล Admin 285
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ Admin 465
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ Admin 415
ประชุมรับมอบนโยบายและจัดสรรงบประมาณ 2558 Admin 285
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ Admin 326
สัปดาห์ห้องสมุดและวันอาเซียน Admin 279
ฟังธรรมพุทธวจนะ Admin 310
โครงการปลูกคุณธรรมวัยใสด้วยสายใยจากแม่ Admin 317
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.พระนครศรีอยุธยา Admin 309
สอบ Pre-PISA Admin 461
วันภาษาไทยแห่งชาติ Admin 308
โครงการอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้และวัดผล Admin 337
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Admin 316
คืนความสุขและสร้างความปรองดองให้ชาวลำลูกกา Admin 332
การอบรมครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต Admin 357
ประกวด Cover Dance และวัฒนธรรมเกาหลี Admin 323
ม.1 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิร์ล Admin 309
พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา Admin 353
You Channel : SchoolMusic Admin 312
พิธีไหว้ครูและเปิดลานพิฆเนศ Admin 479
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ Admin 343
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 315
กิจกรรมค่ายยุวกวี Admin 356
ม.1 ทัศนศึกษาพุทธมณฑล Admin 379
พิธีไหว้ครู 2557 Admin 450
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2557 Admin 473
การอบรม "การสอนก้าวไกลด้วยงานวิจัยในชั้นเรียน" Admin 370
รดน้ำขอพร ผอ.สาทร สมบุญ และครูอาวุโส Admin 506
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ Admin 416