Display #
Title Author Hits
ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 Admin 596
การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท. Admin 801
ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม Admin 509
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Admin 381
กีฬาสี ตอปท ครั้งที่ 2 Admin 488
พิธีถวายราชสดุดี Admin 229
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ศูนย์คหกรรมและการงานอาชีพ Admin 362
ตลาดนัดอาชีพ 2558 Admin 370
ค่ายภาพยนตร์สั้น Admin 251
ค่ายซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ Admin 276
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา Admin 328
สัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Admin 218
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อแม่ Admin 308
กิจกรรมวันอาเซียน Admin 273
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Admin 275
กิจกรรม 5ส Admin 300
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา Admin 259
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ Admin 216
กิจกรรมวันภาษาไทย Admin 218
ค่ายยุวกวี Admin 235
ทัศนศึกษาวัดพระแก้วฯ นิทรรศรัตนโกสินทร์ Admin 286
วิพิธทัศนาครั้งที่ 8 Admin 249
วันต่อต้านยาเสพติด Admin 433
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 282
พิธีไหว้ครู 2558 Admin 372
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2558 Admin 511
โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันฯ Admin 271
อบรมศูนย์ไกล่เกลี่ย Admin 306
ทำบุญวันวิสาขบูชา Admin 324
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ Admin 398
นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน Admin 299
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2558 Admin 311
รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย Admin 273
ประชุมสัมมนาจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน Admin 283
รายงานตัวนักเรียน ม.1 Admin 398
มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ Admin 752
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 Admin 368
การอบรมเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ Admin 270
อบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Admin 285
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 277
ยินดีกับครูที่ย้ายกับภูมิลำเนา Admin 311
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ Admin 290
ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียน Admin 269
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน Admin 294
นิทรรศเตรียมพัฒน์ฯ58 Admin 268
ประชาสัมพันธ์นโยบายคณะกรรมการนักเรียน Admin 286
สอบ O-NET 2558 Admin 403
แข่งขันฟุตบอลเครือเตรียมพัฒน์ฯ Admin 515
ค่ายเยาวชนรู้รักสามัคคี Admin 268
ทบทวนความรู้...สู๋โอเน็ต Admin 274
วันครู ปี 2558 Admin 322
กีฬาสีเตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี Admin 896
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 Admin 316
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 Admin 297
อบรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 278
ยินดีกับครูธัญญพัสตร์ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู Admin 266
ค่าย English Camp Admin 267
พิธีถวายพระพรวันพ่อ ณ เทศบาลลำลูกกา Admin 315
ประชุมโรงเรียนเครือเตรียมพัฒน์ Admin 339
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2557 Admin 296
ค่ายลูกเสือ ม.3 Admin 315
รำถวายพระพรวันพ่อ Admin 323
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ Admin 261
เดินทางไปส่งครูภูริตา เบาเนิด Admin 281
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Admin 267
พิธีวันปิยมหาราช Admin 428
งานทอดผ้าป่าการศึกษา Admin 286
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพครูและบุคลากรในองค์กร Admin 285
งานเกษียณอายุราชการครูนงลักษณ์และครูประไพทิพย์ Admin 302
[11-9-57] พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Admin 225
อบรมการพัฒนาเครื่องมือวัดฯ สำหรับครูคหกรรม Admin 269
ประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล Admin 253
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ Admin 414
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ Admin 373
ประชุมรับมอบนโยบายและจัดสรรงบประมาณ 2558 Admin 264
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ Admin 287
สัปดาห์ห้องสมุดและวันอาเซียน Admin 247
ฟังธรรมพุทธวจนะ Admin 283
โครงการปลูกคุณธรรมวัยใสด้วยสายใยจากแม่ Admin 274
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.พระนครศรีอยุธยา Admin 282
สอบ Pre-PISA Admin 374
วันภาษาไทยแห่งชาติ Admin 271
โครงการอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้และวัดผล Admin 294
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Admin 276
คืนความสุขและสร้างความปรองดองให้ชาวลำลูกกา Admin 297
การอบรมครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต Admin 318
ประกวด Cover Dance และวัฒนธรรมเกาหลี Admin 278
ม.1 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิร์ล Admin 274
พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา Admin 311
You Channel : SchoolMusic Admin 285
พิธีไหว้ครูและเปิดลานพิฆเนศ Admin 435
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ Admin 306
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 259
กิจกรรมค่ายยุวกวี Admin 322
ม.1 ทัศนศึกษาพุทธมณฑล Admin 346
พิธีไหว้ครู 2557 Admin 414
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2557 Admin 432
การอบรม "การสอนก้าวไกลด้วยงานวิจัยในชั้นเรียน" Admin 337
รดน้ำขอพร ผอ.สาทร สมบุญ และครูอาวุโส Admin 471
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ Admin 358