Display #
Title Author Hits
ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 Admin 495
การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท. Admin 678
ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม Admin 411
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Admin 324
กีฬาสี ตอปท ครั้งที่ 2 Admin 436
พิธีถวายราชสดุดี Admin 199
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ศูนย์คหกรรมและการงานอาชีพ Admin 313
ตลาดนัดอาชีพ 2558 Admin 321
ค่ายภาพยนตร์สั้น Admin 212
ค่ายซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ Admin 216
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา Admin 277
สัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Admin 186
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อแม่ Admin 248
กิจกรรมวันอาเซียน Admin 237
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Admin 222
กิจกรรม 5ส Admin 260
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา Admin 229
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ Admin 187
กิจกรรมวันภาษาไทย Admin 186
ค่ายยุวกวี Admin 206
ทัศนศึกษาวัดพระแก้วฯ นิทรรศรัตนโกสินทร์ Admin 248
วิพิธทัศนาครั้งที่ 8 Admin 218
วันต่อต้านยาเสพติด Admin 244
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 238
พิธีไหว้ครู 2558 Admin 333
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2558 Admin 469
โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันฯ Admin 237
อบรมศูนย์ไกล่เกลี่ย Admin 273
ทำบุญวันวิสาขบูชา Admin 289
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ Admin 354
นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน Admin 264
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2558 Admin 281
รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย Admin 240
ประชุมสัมมนาจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน Admin 246
รายงานตัวนักเรียน ม.1 Admin 367
มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ Admin 707
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 Admin 317
การอบรมเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ Admin 235
อบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Admin 251
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 248
ยินดีกับครูที่ย้ายกับภูมิลำเนา Admin 282
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ Admin 257
ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียน Admin 230
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน Admin 249
นิทรรศเตรียมพัฒน์ฯ58 Admin 241
ประชาสัมพันธ์นโยบายคณะกรรมการนักเรียน Admin 256
สอบ O-NET 2558 Admin 365
แข่งขันฟุตบอลเครือเตรียมพัฒน์ฯ Admin 479
ค่ายเยาวชนรู้รักสามัคคี Admin 236
ทบทวนความรู้...สู๋โอเน็ต Admin 240
วันครู ปี 2558 Admin 290
กีฬาสีเตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี Admin 850
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 Admin 268
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 Admin 259
อบรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 238
ยินดีกับครูธัญญพัสตร์ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู Admin 234
ค่าย English Camp Admin 234
พิธีถวายพระพรวันพ่อ ณ เทศบาลลำลูกกา Admin 271
ประชุมโรงเรียนเครือเตรียมพัฒน์ Admin 307
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2557 Admin 266
ค่ายลูกเสือ ม.3 Admin 292
รำถวายพระพรวันพ่อ Admin 296
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ Admin 225
เดินทางไปส่งครูภูริตา เบาเนิด Admin 249
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Admin 229
พิธีวันปิยมหาราช Admin 396
งานทอดผ้าป่าการศึกษา Admin 255
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพครูและบุคลากรในองค์กร Admin 245
งานเกษียณอายุราชการครูนงลักษณ์และครูประไพทิพย์ Admin 271
[11-9-57] พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Admin 192
อบรมการพัฒนาเครื่องมือวัดฯ สำหรับครูคหกรรม Admin 235
ประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล Admin 218
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ Admin 366
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ Admin 338
ประชุมรับมอบนโยบายและจัดสรรงบประมาณ 2558 Admin 229
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ Admin 259
สัปดาห์ห้องสมุดและวันอาเซียน Admin 222
ฟังธรรมพุทธวจนะ Admin 254
โครงการปลูกคุณธรรมวัยใสด้วยสายใยจากแม่ Admin 239
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.พระนครศรีอยุธยา Admin 251
สอบ Pre-PISA Admin 340
วันภาษาไทยแห่งชาติ Admin 240
โครงการอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้และวัดผล Admin 261
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Admin 248
คืนความสุขและสร้างความปรองดองให้ชาวลำลูกกา Admin 262
การอบรมครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต Admin 273
ประกวด Cover Dance และวัฒนธรรมเกาหลี Admin 246
ม.1 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิร์ล Admin 237
พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา Admin 277
You Channel : SchoolMusic Admin 251
พิธีไหว้ครูและเปิดลานพิฆเนศ Admin 401
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ Admin 274
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 226
กิจกรรมค่ายยุวกวี Admin 290
ม.1 ทัศนศึกษาพุทธมณฑล Admin 321
พิธีไหว้ครู 2557 Admin 377
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2557 Admin 395
การอบรม "การสอนก้าวไกลด้วยงานวิจัยในชั้นเรียน" Admin 305
รดน้ำขอพร ผอ.สาทร สมบุญ และครูอาวุโส Admin 441
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ Admin 322