Display #
Title Author Hits
ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 Admin 870
การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท. Admin 1205
ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม Admin 790
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Admin 497
กีฬาสี ตอปท ครั้งที่ 2 Admin 652
พิธีถวายราชสดุดี Admin 347
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ศูนย์คหกรรมและการงานอาชีพ Admin 461
ตลาดนัดอาชีพ 2558 Admin 506
ค่ายภาพยนตร์สั้น Admin 340
ค่ายซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ Admin 385
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา Admin 482
สัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Admin 351
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อแม่ Admin 404
กิจกรรมวันอาเซียน Admin 407
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Admin 376
กิจกรรม 5ส Admin 412
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา Admin 379
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ Admin 339
กิจกรรมวันภาษาไทย Admin 332
ค่ายยุวกวี Admin 342
ทัศนศึกษาวัดพระแก้วฯ นิทรรศรัตนโกสินทร์ Admin 387
วิพิธทัศนาครั้งที่ 8 Admin 347
วันต่อต้านยาเสพติด Admin 572
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 421
พิธีไหว้ครู 2558 Admin 484
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2558 Admin 639
โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันฯ Admin 384
อบรมศูนย์ไกล่เกลี่ย Admin 429
ทำบุญวันวิสาขบูชา Admin 426
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ Admin 537
นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน Admin 439
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2558 Admin 444
รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย Admin 379
ประชุมสัมมนาจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน Admin 387
รายงานตัวนักเรียน ม.1 Admin 489
มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ Admin 857
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 Admin 476
การอบรมเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ Admin 382
อบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Admin 379
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 359
ยินดีกับครูที่ย้ายกับภูมิลำเนา Admin 432
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ Admin 412
ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียน Admin 368
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน Admin 398
นิทรรศเตรียมพัฒน์ฯ58 Admin 387
ประชาสัมพันธ์นโยบายคณะกรรมการนักเรียน Admin 424
สอบ O-NET 2558 Admin 499
แข่งขันฟุตบอลเครือเตรียมพัฒน์ฯ Admin 616
ค่ายเยาวชนรู้รักสามัคคี Admin 376
ทบทวนความรู้...สู๋โอเน็ต Admin 374
วันครู ปี 2558 Admin 438
กีฬาสีเตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี Admin 1003
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 Admin 405
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 Admin 411
อบรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 369
ยินดีกับครูธัญญพัสตร์ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู Admin 405
ค่าย English Camp Admin 372
พิธีถวายพระพรวันพ่อ ณ เทศบาลลำลูกกา Admin 420
ประชุมโรงเรียนเครือเตรียมพัฒน์ Admin 433
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2557 Admin 398
ค่ายลูกเสือ ม.3 Admin 411
รำถวายพระพรวันพ่อ Admin 420
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ Admin 363
เดินทางไปส่งครูภูริตา เบาเนิด Admin 376
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Admin 334
พิธีวันปิยมหาราช Admin 532
งานทอดผ้าป่าการศึกษา Admin 357
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพครูและบุคลากรในองค์กร Admin 389
งานเกษียณอายุราชการครูนงลักษณ์และครูประไพทิพย์ Admin 418
[11-9-57] พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Admin 337
อบรมการพัฒนาเครื่องมือวัดฯ สำหรับครูคหกรรม Admin 388
ประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล Admin 347
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ Admin 548
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ Admin 472
ประชุมรับมอบนโยบายและจัดสรรงบประมาณ 2558 Admin 351
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ Admin 380
สัปดาห์ห้องสมุดและวันอาเซียน Admin 337
ฟังธรรมพุทธวจนะ Admin 372
โครงการปลูกคุณธรรมวัยใสด้วยสายใยจากแม่ Admin 383
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.พระนครศรีอยุธยา Admin 369
สอบ Pre-PISA Admin 530
วันภาษาไทยแห่งชาติ Admin 379
โครงการอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้และวัดผล Admin 413
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Admin 379
คืนความสุขและสร้างความปรองดองให้ชาวลำลูกกา Admin 394
การอบรมครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต Admin 412
ประกวด Cover Dance และวัฒนธรรมเกาหลี Admin 409
ม.1 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิร์ล Admin 359
พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา Admin 436
You Channel : SchoolMusic Admin 363
พิธีไหว้ครูและเปิดลานพิฆเนศ Admin 548
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ Admin 409
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 392
กิจกรรมค่ายยุวกวี Admin 414
ม.1 ทัศนศึกษาพุทธมณฑล Admin 445
พิธีไหว้ครู 2557 Admin 510
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2557 Admin 548
การอบรม "การสอนก้าวไกลด้วยงานวิจัยในชั้นเรียน" Admin 442
รดน้ำขอพร ผอ.สาทร สมบุญ และครูอาวุโส Admin 566
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ Admin 494