Display #
Title Author Hits
ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 Admin 834
การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท. Admin 1130
ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม Admin 744
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Admin 478
กีฬาสี ตอปท ครั้งที่ 2 Admin 620
พิธีถวายราชสดุดี Admin 331
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ศูนย์คหกรรมและการงานอาชีพ Admin 440
ตลาดนัดอาชีพ 2558 Admin 486
ค่ายภาพยนตร์สั้น Admin 329
ค่ายซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ Admin 369
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา Admin 460
สัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Admin 333
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อแม่ Admin 380
กิจกรรมวันอาเซียน Admin 390
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Admin 356
กิจกรรม 5ส Admin 395
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา Admin 363
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ Admin 318
กิจกรรมวันภาษาไทย Admin 313
ค่ายยุวกวี Admin 324
ทัศนศึกษาวัดพระแก้วฯ นิทรรศรัตนโกสินทร์ Admin 369
วิพิธทัศนาครั้งที่ 8 Admin 331
วันต่อต้านยาเสพติด Admin 555
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 401
พิธีไหว้ครู 2558 Admin 464
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2558 Admin 617
โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันฯ Admin 367
อบรมศูนย์ไกล่เกลี่ย Admin 405
ทำบุญวันวิสาขบูชา Admin 409
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ Admin 513
นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน Admin 408
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2558 Admin 424
รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย Admin 363
ประชุมสัมมนาจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน Admin 373
รายงานตัวนักเรียน ม.1 Admin 469
มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ Admin 839
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 Admin 454
การอบรมเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ Admin 367
อบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Admin 363
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 345
ยินดีกับครูที่ย้ายกับภูมิลำเนา Admin 412
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ Admin 389
ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียน Admin 355
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน Admin 380
นิทรรศเตรียมพัฒน์ฯ58 Admin 368
ประชาสัมพันธ์นโยบายคณะกรรมการนักเรียน Admin 404
สอบ O-NET 2558 Admin 483
แข่งขันฟุตบอลเครือเตรียมพัฒน์ฯ Admin 599
ค่ายเยาวชนรู้รักสามัคคี Admin 359
ทบทวนความรู้...สู๋โอเน็ต Admin 357
วันครู ปี 2558 Admin 426
กีฬาสีเตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี Admin 983
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 Admin 389
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 Admin 381
อบรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 354
ยินดีกับครูธัญญพัสตร์ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู Admin 382
ค่าย English Camp Admin 349
พิธีถวายพระพรวันพ่อ ณ เทศบาลลำลูกกา Admin 403
ประชุมโรงเรียนเครือเตรียมพัฒน์ Admin 420
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2557 Admin 382
ค่ายลูกเสือ ม.3 Admin 398
รำถวายพระพรวันพ่อ Admin 401
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ Admin 348
เดินทางไปส่งครูภูริตา เบาเนิด Admin 364
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Admin 323
พิธีวันปิยมหาราช Admin 513
งานทอดผ้าป่าการศึกษา Admin 342
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพครูและบุคลากรในองค์กร Admin 372
งานเกษียณอายุราชการครูนงลักษณ์และครูประไพทิพย์ Admin 403
[11-9-57] พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Admin 320
อบรมการพัฒนาเครื่องมือวัดฯ สำหรับครูคหกรรม Admin 360
ประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล Admin 334
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ Admin 522
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ Admin 459
ประชุมรับมอบนโยบายและจัดสรรงบประมาณ 2558 Admin 330
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ Admin 366
สัปดาห์ห้องสมุดและวันอาเซียน Admin 320
ฟังธรรมพุทธวจนะ Admin 357
โครงการปลูกคุณธรรมวัยใสด้วยสายใยจากแม่ Admin 366
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.พระนครศรีอยุธยา Admin 352
สอบ Pre-PISA Admin 513
วันภาษาไทยแห่งชาติ Admin 360
โครงการอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้และวัดผล Admin 397
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Admin 361
คืนความสุขและสร้างความปรองดองให้ชาวลำลูกกา Admin 374
การอบรมครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต Admin 397
ประกวด Cover Dance และวัฒนธรรมเกาหลี Admin 390
ม.1 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิร์ล Admin 345
พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา Admin 413
You Channel : SchoolMusic Admin 346
พิธีไหว้ครูและเปิดลานพิฆเนศ Admin 529
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ Admin 394
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 376
กิจกรรมค่ายยุวกวี Admin 400
ม.1 ทัศนศึกษาพุทธมณฑล Admin 424
พิธีไหว้ครู 2557 Admin 493
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2557 Admin 523
การอบรม "การสอนก้าวไกลด้วยงานวิจัยในชั้นเรียน" Admin 425
รดน้ำขอพร ผอ.สาทร สมบุญ และครูอาวุโส Admin 551
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ Admin 473