Display #
Title Author Hits
ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 Admin 421
การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท. Admin 528
ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม Admin 356
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Admin 278
กีฬาสี ตอปท ครั้งที่ 2 Admin 375
พิธีถวายราชสดุดี Admin 164
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ศูนย์คหกรรมและการงานอาชีพ Admin 269
ตลาดนัดอาชีพ 2558 Admin 284
ค่ายภาพยนตร์สั้น Admin 179
ค่ายซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ Admin 183
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา Admin 235
สัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Admin 151
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อแม่ Admin 212
กิจกรรมวันอาเซียน Admin 196
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Admin 178
กิจกรรม 5ส Admin 225
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา Admin 184
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ Admin 147
กิจกรรมวันภาษาไทย Admin 148
ค่ายยุวกวี Admin 171
ทัศนศึกษาวัดพระแก้วฯ นิทรรศรัตนโกสินทร์ Admin 210
วิพิธทัศนาครั้งที่ 8 Admin 179
วันต่อต้านยาเสพติด Admin 199
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 204
พิธีไหว้ครู 2558 Admin 294
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2558 Admin 426
โครงการสร้างจิตสำนักต่อสถาบันฯ Admin 201
อบรมศูนย์ไกล่เกลี่ย Admin 235
ทำบุญวันวิสาขบูชา Admin 250
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ Admin 314
นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน Admin 223
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2558 Admin 236
ประชุมสัมมนาจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน Admin 213
รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย Admin 207
รายงานตัวนักเรียน ม.1 Admin 332
มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ Admin 669
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 Admin 281
การอบรมเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ Admin 198
อบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Admin 215
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 213
ยินดีกับครูที่ย้ายกับภูมิลำเนา Admin 249
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ Admin 225
ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียน Admin 191
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน Admin 209
นิทรรศเตรียมพัฒน์ฯ58 Admin 206
ประชาสัมพันธ์นโยบายคณะกรรมการนักเรียน Admin 213
สอบ O-NET 2558 Admin 323
แข่งขันฟุตบอลเครือเตรียมพัฒน์ฯ Admin 442
ค่ายเยาวชนรู้รักสามัคคี Admin 198
ทบทวนความรู้...สู๋โอเน็ต Admin 208
วันครู ปี 2558 Admin 250
กีฬาสีเตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี Admin 808
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 Admin 237
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 Admin 218
อบรมยุวมัคคุเทศก์ Admin 195
ยินดีกับครูธัญญพัสตร์ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู Admin 198
ค่าย English Camp Admin 195
พิธีถวายพระพรวันพ่อ ณ เทศบาลลำลูกกา Admin 235
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2557 Admin 224
ประชุมโรงเรียนเครือเตรียมพัฒน์ Admin 269
ค่ายลูกเสือ ม.3 Admin 264
รำถวายพระพรวันพ่อ Admin 265
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ Admin 194
เดินทางไปส่งครูภูริตา เบาเนิด Admin 214
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Admin 191
พิธีวันปิยมหาราช Admin 364
งานทอดผ้าป่าการศึกษา Admin 220
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพครูและบุคลากรในองค์กร Admin 204
งานเกษียณอายุราชการครูนงลักษณ์และครูประไพทิพย์ Admin 236
[11-9-57] พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ Admin 160
อบรมการพัฒนาเครื่องมือวัดฯ สำหรับครูคหกรรม Admin 203
ประชุมเตรียมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล Admin 189
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ Admin 328
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ Admin 299
ประชุมรับมอบนโยบายและจัดสรรงบประมาณ 2558 Admin 197
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ Admin 224
สัปดาห์ห้องสมุดและวันอาเซียน Admin 191
ฟังธรรมพุทธวจนะ Admin 215
โครงการปลูกคุณธรรมวัยใสด้วยสายใยจากแม่ Admin 201
ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.พระนครศรีอยุธยา Admin 215
สอบ Pre-PISA Admin 297
วันภาษาไทยแห่งชาติ Admin 198
โครงการอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้และวัดผล Admin 223
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Admin 212
คืนความสุขและสร้างความปรองดองให้ชาวลำลูกกา Admin 221
การอบรมครูโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต Admin 234
ประกวด Cover Dance และวัฒนธรรมเกาหลี Admin 214
ม.1 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิร์ล Admin 198
พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา Admin 246
You Channel : SchoolMusic Admin 214
พิธีไหว้ครูและเปิดลานพิฆเนศ Admin 357
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ Admin 240
กิจกรรมวันสุนทรภู่ Admin 191
กิจกรรมค่ายยุวกวี Admin 246
ม.1 ทัศนศึกษาพุทธมณฑล Admin 288
พิธีไหว้ครู 2557 Admin 345
พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว 2557 Admin 362
การอบรม "การสอนก้าวไกลด้วยงานวิจัยในชั้นเรียน" Admin 274
รดน้ำขอพร ผอ.สาทร สมบุญ และครูอาวุโส Admin 407
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ Admin 279