อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ให้การอบรมคณะครูอาจารย์ทุกท่านในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้ครูอาจารย์ทุกท่านสามารถทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน และมีงานวิจัยเพื่อเป็นผลงานของตนเองและโรงเรียนทุกคน 100%