การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รองรับประชาคมอาเซียนตามมาตรฐานสากล ให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพื่อนำความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป