การอบรม "การสอนก้าวไกลด้วยงานวิจัยในชั้นเรียน"

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 8-9 พ.ค. 2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "การสอนก้าวไกลด้วยงานวิจัยในชั้นเรียน" ให้กับคณะครูอาจารย์ทุกท่าน นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สาทร สมบุญ และได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 มามอบเกียรติบัตร และได้รับเกียรติจากนายโสภณ เพชรสว่าง อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 มาบรรยายเกี่ยวกับกฎหมยที่ควรรู้สำหรับครู และต้องขอกราบขอบพระคุณวิทยากรผู้ทรงคูณวุฒิทั้ง 3 ท่านที่ได้สละเวลามาให้ความรู้และอบรมเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ รศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ รศ.ดร.ประกอบ คุณารักษ์ และ รศ.ดร.ทวีวัฒน์ ปิตายานนท์