โครงการอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้และวัดผล

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาเครื่องมือวัดทางการศึกษา"

คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาเครื่องมือวัดทางการศึกษา" ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสหวิทยาเขตปิยมิตร (รูปกิจกรรม คลิกที่นี่)