ฟังธรรมพุทธวจนะ

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ฟังธรรมพุทธวจนะ ในหัวข้อ "พระคุณของแม่" เพื่อปลูกฝังความรักและความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ผู้ที่เลี้ยงดูอุ้มชูเรามา และปลูกฝังธรรมะให้กับนักเรียนทุกคน (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)