การอบรมเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์

สพม.4 โดย ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่1 โครงการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ เรื่อง"การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีนวัตกรรม" และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) ในระดับสหวิทยาเขต" วันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี และคณะครู-อาจารย์ของโรงเรียนเข้าร่วมอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง