นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน โดยมี ดร.สาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และวิทยากรภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ รศ.ดร.ประกอบ คุณารักษ์ และรศ.ดร.ทวีวัฒน์ ปิตายานนท์ เป็นผู้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัย โดยในครั้งนี้ คณะครูของโรงเรียนมีงานวิจัยในชั้นเรียนครบทุกคน และเป็นการทำงานวิจัยพัฒนาผู้เรียน 100%

และในโอกาสนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจากรองฯ สพม.4 ท่านศักดิพัฒน์ สุขกลัด ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูทุกคน (ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่)