โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) โดยมีคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตปิยมิต และสวนเทพรัตน์ทีปไท เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุม โรงเรียนสายปัญญารังสิต