school and education

ติดต่อเรา

025691051

 • Artboard 1 8

  Artboard 1 8

ยลเสน่ห์ น่าสัมผัส @เตรียมพัฒน์ ปทุมธานีฯ

Widgetkit 2 is the next generation toolkit for WordPress and Joomla. It provides a simple and user-friendly way to enrich your website experience with grids, switchers, slideshows and much more.

Custom Widgets

Widgets included when you install the theme

Event tabs Gravity

Event Tabs Gravity

Magazine tabs Gravity

Magazine Tabs Gravity

Fullscreen Slideshow Gravity

Fullscreen Slideshow Gravity

Slideset Gravity

Slideset Gravity

Slideshow Gravity

Slideshow Gravity

Tabs Gravity

Tabs Gravity


How to use

Use a shortcode to display your widget anywhere on your website

 • Download and Install Widgetkit 2. See this tutorial on how to install Widgetkit
 • Navigate to Components > Widgetkit
 • You will find preset widgets ready to use with dummy images.
Widgetkit 2 is NOT included with this template. We've only included custom-made widgets that can be used once you install Widgetkit 2. You can download Widgetkit 2 from here

หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

        ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เนื่องจากได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนได้ดำเนินการนำผลการตรวจสอบมาพัฒนาและแก้ไข เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้รับการยกระดับและประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงมีการพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

หลักสูตร 


  • Gifted Education Program (GEP)

   Gifted Education Program (GEP)

   เป็นห้องเรียนความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนรู้แบบเข้มข้นในทุกรายวิชา
  • Mini English Program(MEP)

   Mini English Program(MEP)

   ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) มีจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
  • คู่ขนาน

   คู่ขนาน

   ห้องเรียนคู่ขนาน ห้องเรียนที่เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ โดยอิงหลักสูตรจากห้องเรียนGEP
  • สามัญ

   สามัญ

   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตนมีทักษะในการคิดวิจารณญาณดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา มีทักษะ ในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • วิทยาศาสตร์-วิศวกรรม

   วิทยาศาสตร์-วิศวกรรม

   ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ เป็นห้องเรียนที่เน้นการปูพื้นฐานทักษะการลงมือปฏิบัติจริงด้านวิศวกรรมศาสตร์เบื้องต้น โดยมีการทำMOUร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
  • ทั่วไป

   ทั่วไป

   เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนด้านวิชาชีพ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

   วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

   เน้นการจัดการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถ

   ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  • คณิตศาสตร์-อังกฤษ

   คณิตศาสตร์-อังกฤษ

   เน้นการเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ควบคู่การพัฒนาการฟัง พูด อ่าน เขียน ในภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ-จีน

   ภาษาอังกฤษ-จีน

   เน้นการเรียนรู้แบบสนุก การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและประสบการณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารและเป็นแนวทางอาชีพของนักเรียนในอนาคต รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศจีน
  • ภาษาอังกฤษ-เกาหลี

   ภาษาอังกฤษ-เกาหลี

   หลักสูตรภาษาเกาหลี เป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้การสื่อสาร การอ่าน และการเขียนด้วยภาษาเกาหลี รวมถึงให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของเกาหลีร่วมด้วย

  Our school goals

  มีระเบียบวินัย ใส่ใจคุณธรรม

    

   

  February 2020
  S M T W T F S
  1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29

  121

  ครู


  31

  บุคลากรทางการศึกษา

  Talk to us

  085 888 5555