รับสมัครครูอัตราจ้าง(ดนตรีสากล)

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง ดนตรีสากล) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1 ชื่อตำแหน่ง  ครูผู้สอนดนตรีสากล  จำนวน 1 อัตรา 

    -  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและดูแลวงโยธวาทิตของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  มีการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย   

             -  อัตราค่าตอบแทน  15,000  บาท/เดือน 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

          2.1.1  มีสัญชาติไทย 

          2.1.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

          2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.1.4  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

2.1.5  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง

2.1.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

2.1.8  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างราชการส่วนท้องถิ่น

           2.1.9  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย

 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอนดนตรีสากล

2.2.1 เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกดนตรีสากล หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและในกลุ่มวิชาดนตรีสากล

2.2.2 ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. 2546

2.2.3 มีประสบการณ์ด้านการสอนโดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

3. การรับสมัคร

          3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

                ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  19 มีนาคม  2558–วันศุกร์ที่ 27  มีนาคม  2558   ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดที่ เบอร์โทรศัพท์  0-2569-1051 หรือ 08-1286-7175  

นางอักษร  กลแกม  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

          3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ต้องมีตัวจริงพร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้

                   3.2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร

3.2.2   ใบรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน  (ต้องได้รับอนุมัติก่อนวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย)

3.2.3   ใบประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

       พ.ศ. 2546

3.2.4   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1รูป

3.2.5   ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)

3.2.6   สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

3.3  เงื่อนไขในการสมัคร

                   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 

อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ  อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4.  กำหนดการในการเลือกสรร

          4.1  ประกาศรับสมัคร  วันพฤหัสบดีที่  19 มีนาคม  2558–วันศุกร์ที่ 27  มีนาคม  2558   

          4.2  วันสอบ  วันจันทร์ที่  30 มีนาคม  2558 เวลา 09.00-11.00 น

          4.3  วันประกาศผลสอบ  วันอังคารที่  31 มีนาคม  2558

          4.4  รายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรและทำสัญญาจ้าง  วันพุธที่  1 เมษายน 2558

5.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กำหนด