ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา โดยนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตามรายการดังนี้

 

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับลูกข่าย                  จำนวน     102 ชุด
  2. โต๊ะและเก้าอี้ครูสำหรับนักเรียน                                          จำนวน     102 ชุด
  3. ระบบไฟฟ้าในห้องเรียน                                                      จำนวน     102 จุด
  4. ระบบเครือข่ายในห้องเรียน    
  5. ระบบเครื่องเสียงและระบบภาพ
  6. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบ ICT SCHOOL       จำนวน        1 ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องบริหารงบประมาณ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องบริหารงบประมาณ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่าได้ที่ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-987-1309 ในวันและเวลาราชการ

โดยมีรายละเอียดการสอบราคาดังเอกสารแนบ

คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ