สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และกระดาษปรู๊ฟ

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

 

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ      กระดาษถ่ายเอกสาร  และกระดาษปรู๊ฟ  ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                   ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 

                   ๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านี้

                   ๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่าง

เวลา ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐   น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่  ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๙๘๗-๑๓๐๙ ในวันและเวลาราชการ