สอบราคาจ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ทัศนศึกษา และศึกษาดูงาน

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่าง

เวลา ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐   น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่  ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๙๘๗-๑๓๐๙ ในวันและเวลาราชการ